211 veldedige foreninger mistet norsk godkjenning

Det norske Lotteri- og stiftelsestilsynet har fjernet 211 organisasjoner fra sitt register over godkjente arrangører av lotto- og bingospill til inntekt for veldedige formål. Dette skjedde etter at organisasjonene ikke leverte inn regnskap i tide.

Av de som fikk tillatelsen sin tilbaketrukket hadde 51 lisens til å drive lotto- og bingospill for veldedige formål i Norge.

Enhetene som har mulighet til å tilby lotto- og bingospill for veldedige formål består av hjelpeorganisasjoner, veldedigheter, idrettslag, humanitære foreninger og særskilte interessegrupper. De som har blitt fjernet fra registeret vil nå få en seks måneders karanteneperiode før de vil få lov til å søke på nytt om å få tilbake lisensen.

For å kunne få lisens til å drive bingospill til inntekt for veldedige formål i Norge, krever Lotteri- og stiftelsestilsynet at organisasjonen må ha mindre enn 700 000 kroner i årlig omsetning. For lotterier er det ikke nødvendig dersom omsetningen er under 200 000 kroner, men det må likevel leveres årlige rapporter til Lotteri- og stiftelsestilsynet. De som har en omsetning over 200 000 må søke om godkjenning først.

Lotteritilsynet har sagt at suspensjonen, som trådte i kraft for alle 211 organisasjoner fra 1. oktober av, også betyr at de det gjelder ikke vil få lov til å tilby bingo i 2019 og 2020. Regulatoren erkjente at dette kunne gi et betydelig inntektstap for noen frivillige organisasjoner.

Totalt befant det seg 5 400 organisasjoner i lotteriregisteret før fjerningen av de 211 selskapene som ikke leverte inn rapportene sine i tide.

Vedtaket fra Lotteritilsynet kommer etter at det norske finansdepartementet i august støttet forslaget om å unnta arrangører av lotto- og bingospill til inntekt for veldedige formål fra antihvitvaskingslover.

Forslaget, som hadde en drøftingsperiode fram til 1. oktober, vil redusere den regulatoriske byrden for omtrent 350 lag, foreninger og organisasjoner som ikke benytter tredjeparter, og unndra dem fra Norges lover for forebygging av hvitvasking av penger.